Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لا لا لاا لاب لات لاج لاح لاد لار لاز لاس لاش لاع لاغ لاف لال لام لان لاه لاو لاي لاټ لاپ لاچ لاډ لاړ لاږ لاښ لاک لاڼ
[lāyataǰazã] (adj.m./f.) indivisible; infinitésimal; inséparable.
3. لايتناهي
[lāyatanāhí] (adj.m./f.) infini.
4. لايحه
[lāyehá] (n.f.) projet (m.) (de loi (f.)).
5. لايزار
[lāyzãr] (n.m.) marais (m.).
6. لايزال
[lāyazãl] (adj.m.) éternel; impérissable.
7. لايسنس
[lāysáns] (n.m.) licence (f.).
8. لايق
[lāyéq] (adj.m.) capable; digne; brillant.
9. لايق والی
[lāyeqwãlay] (n.m.) aptitude (f.); capacité (f.).
10. لاين
[lāyn] (n.m.) ligne (f.); rail (m.).
11. لاينحل
[lāyanhál] (n.m.) insoluble; irrésolu.
12. لايه
[lāyá] (adj.m./f.) vide; libre; doublure (f.).
13. لايځ
[lāyej] (adj.m.) évident; apparent.