Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لت لت لتا لته لتو لتۍ
[látpat] (adj.m.) trempé; imbibé.
3. لت کوپړۍ
[látkopṛǝy] (n.f.) ustensile (f.).
4. لتاړ
[latãṛ] (adj.m.) ruiné; affligé. ◊ [latãṛ] (adj.m.) écrasé; gisé; imbibé.
5. لتاړول
[latāṛawᶕl] (v.t.comp.) 1. ruiner; détruire 2. affliger
.
6. لته
[láta] (n.f.) coup de pied (m.).
7. لتوانيا
[letwānyã] (n.f.) Lituanie (f.).
8. لتويا
[latwyã] (n.f.) Lettonie (f.).
9. لتوپړی
[latópṛay] (n.m.) mets (m.).
10. لتۍ
[latǝ́y] (n.f.) croche-pied (m.).