Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لس لس لسا لسب لست لسم لسي لسک لسګ لسی
[lasčánda] (n.m.) décuple (m.).
3. لس کاله
[láskãla] (n.m.рl.) décennie (f.).
4. لسان
[lesãn] (n.m.) langue (f.); langage (m.).
5. لساني
[lesāní] (n.f.) linguistique (f.).
6. لسبه
[lasbá] (n.f.) creux (m.).
7. لست
[lest] (n.m.) liste (f.).
8. لسته
[lastá] (n.f.) 1. côté (m.); bord (m.) 2.un quart (m.).
9. لستوڼخوله
[lastunxwlǝ́] (n.f.) manchette (f.).
10. لستوڼى
[lastúṇay] (n.m.) manche (f.) (de vêtement (m.)).
11. لسم
[lasám] (adj.num.) dixième.
12. لسمشر
[lasmə́šər] (n.m.) caporal (m.).
13. لسي
[lasáy] (n.m.) personne (f.).
14. لسکی
[láskay] (adj.m.) avare.
15. لسګون
[lasgún] (n.m.) billet (m.) de dix.
16. لسګونه
[lasgúna] (n.m.pl.) dizaines (f.pl.).
17. لسی
[lasáy] (n.m.) billet (m.) de dix.
18. لسیزه
[lasíza] (n.f.) décennie (f.).