Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لغا لغت لغم لغو لغړ لغښ
[laǧãz] (n.m.) sarcasme (m.).
3. لغت
[loǧát] (n.m.) mot (m.).
4. لغت دان
[loǧatdãn] (n.m.) lexicologue (m./f.).
5. لغتنامه
[loǧatnāmá] (n.f.) glossaire (m.).
6. لغته
[laǧáta] (n.f.) coup de pied (m.); ruade (f.).
7. لغم
[láǧәm] (n.m.) tunnel (m.); sape (f.); terrier (m.).
8. لغمان
[laǧmãn] (n.m.) Laghmân (nom (m.) d'une province d'Afghanistan).
9. لغونۍ
[laǧunǝ́y] (n.f.) marmite (f.) en terre (f.) cuite.
10. لغوه
[láǧwa] (adj.m./f./n.f.) abrogé; annulation (f.).
11. لغوه کول
[láǧwakawǝ́l] (v.t.simрle) abroger; annuler.
12. لغوي
[loǧawí] (adj.m./f.) relatif au lexique / au mot.
13. لغوړن
[laǧoṛán] (adj.m.) sale; souillé; crasseux.
14. لغوړنول
[laǧoṛənawə́l] (v.t.comp.) salir; souiller; encrasser.
15. لغوړنېدل
[laǧwəṛənedə́l] (v.i.comp.) se salir; s'encrasser.
16. لغړ
[laǧáṛ] (adj.m.) nu.
17. لغړتوب
[laǧaṛtób] (n.m.) nudité (f.).
18. لغړتيا
[laǧaṛtyã] (n.f.) nudité (f.).
19. لغړدل
[lǧəṛdə́l] (v.t.simple) déglutir.
20. لغړوالی
[laǧaṛwãlay] (n.m.) nudité (f.); fait (m.) d'être découvert.