Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لل لل للم للو للي للی للۍ للې
selected terms: 17

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لل
[lal] (adj./n.m.) 1. force (f.); puissance (f.) 2. parole (f.); promesse (f.) 3. naïf 4. muet.
[lálbal] (adj.m.) étonné; affolé; soucieux.
3. لل ګل
[lalgál] (adj.m./f.) étourdi.
4. للمه
[lálma] (n.f.) culture (f.) sèche.
5. للمي
[lalmí] (adj.m.) relatif à la culture sèche.
6. للو
[laló] (n.f.) berceuse (f.); dodo (m.) .
7. للو پتو
[lalóрato] (adv.) avec hâte (f.).
8. للو کول
[lalókawǝ́l] (v.t.simple) faire dormir (langage d'enfant (m./f.)).
9. للو کېدل
[lalókedǝ́l] (v.i.comp.) dormir, faire dodo (m.).
10. للون
[lalún] (n.m.) 1. défrichage (m.) 2. effort (m.). ◊ [lalún] (n.m.) discours (m.).
11. للونول
[lalūnawə́l] (v.t.simple) défricher.
12. للونکی
[lalúnkay] (n.m.) témoin (m.).
13. للوپتو
[lalópató] (n.f.) flatterie (f.), flagornerie (f.).
14. لليدل
[lalidə́l] (v.i.comp.) s'étourdir.
15. للی
[lálay] (n.m.) morve (f.).
16. للۍ
[lalǝ́y] (n.f.) dodo (m.).
17. للېدل
[laledǝ́l] (v.i.simple) 1. devenir bègue 2. s'affoler.