Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لنب لند لنو لنځ لنډ لنګ
[langáta] (n.f.) croc-en-jambe (m.), croche-pied (m.).
3. لنګتوب
[lǝngtób] (n.m.) accouchement (m.), délivrance (f.).
4. لنګتون
[lǝngtún] (n.m.) maternité (f.).
5. لنګر
[langár] (n.m.) 1. ancre (f.) 2. poids (m.) 3. maison (f.) de charité (f.).
6. لنګر اچول
[langáračawǝ́l] (v.t.simple) jeter l'ancre (f.).
7. لنګر پورته کول
[lagáрórtakawǝ́l] (v.t.comp.) lever l'ancre (f.).
8. لنګرخانه
[langarxāná] (n.f.) maison (f.) de charité (f.).
9. لنګرځی
[langárjāy] (n.m.) quai (m.); port (m.).
10. لنګری
[langaráy] (n.m.) chambre (f.) d'amis (m.pl.).
11. لنګرۍ
[langrǝ́y] (n.f.) mortier (m.) (ustensile (m.)).
12. لنګس
[langə́s] (n.m.) narcisse (m.) cf. نرګس.
13. لنګه
[lᶕnga] (n.f.) 1. support (m.) 2. corde (f.). ◊ [lᶕnga] (n.f.) femelle (f.) qui a accouché.
14. لنګواله
[lǝngwãla] (n.f.) accouchement (m.), délivrance (f.).
15. لنګور
[lәngór] (n.f.) belle-fille (f.) (épouse (f.) du fils). cf. نګور.
16. لنګول
[ləngawə́l] (v.t.comp.) accoucher cf. ننګول. ◊ [lǝngwál] (n.m.) accouchement (m.), délivrance (f.).
17. لنګون
[langún] (n.m.) accouchement (m.), délivrance (f.).
18. لنګوټى
[langoṭáy] (n.m.) turban (m.).
19. لنګى
[langáy] (n.m.) jambe (f.).
20. لنګړۍ
[langaṛǝ́y] (n.f.) mortier (m.) (ustensile (m.)).