Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
selected terms: 16

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لور
[lawr] (n.f.) bienveillance (f.). ◊ [lor] (n.f.) direction (f.); côté (m.). ◊ [lor] (n.m.) faucille (f.). ◊ [lur] (n.f.) fille (f.).
[lorsixawǝ́l] (v.t.) orienter; mettre sur le bon chemin.
3. لور په لوټه تېره کول
[lorpǝlúṭaterǝkawǝ́l] (v.t.comp.) faire semblant de travailler.
4. لوراند
[lawrānd] (adj.m.) bienveillant.
5. لورنه
[lawrə́na] (n.f.) bienveillance (f.).
6. لورنۍ
[luranǝ́y] (adj.f.) filiale.
7. لورورکی
[lorwrǝ́kay] (adj.m.) désorienté.
8. لورول
[lawrawǝ́l] (v.t.simple) avoir des sentiments (m.рl.) de bienveillance (f.).
9. لورونه
[lawrawǝ́na] (n.f.) bienveillance (f.).
10. لوروځ
[lorwraj] (n.f.) jugement (m.) dernier.
11. لورى
[lóray] (n.m.) côté (m.); direction (f.).
12. لورينه
[lawreyǝ́na] (n.f.) bienveillance (f.).
13. لوری ورکول
[loraywrǝkawǝ́l] (v.t.simple) désorienter.
14. لورېدل
[lawredǝ́l] (v.t.simple) bien vouloir.
15. لورېيل
[lawreyə́l] (v.t.simple) avoir des sentiments (m.pl.) de bienveillance (f.).
16. لورېينه
[lawreyᶕna] (n.f.) bonne intention (f.).