Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
[lusākā] (n.f.) Lusaka (capitale (f.) de la Zambie).
3. لوست
[lwǝst] (n.m.) 1. leçon (f.) 2. lecture (f.). ◊ [lwǝst] (n.m.) vomissement (m.).
4. لوست ليک
[lwǝ́stlík] (n.m.) fait (m.) de savoir lire et écrire; enseignement (m.); éducation (f.).
5. لوستاڼۍ
[lwǝstāṇǝ́y] (n.f.) institutrice (f.).
6. لوستل
[lwástǝ́l] (v.t.simple (irrég.)) 1. lire 2. vomir.
7. لوستنه
[lwǝstǝ́na] (n.f.) lecture (f.).
8. لوسته
[lwǝstə́] (n.m.) lecture (f.). ◊ [lwǝstə́] (n.m.) vomissement (m.).
9. لوستونکى
[lwәstúnkay] (n.m.) lecteur (m.).
10. لوستونی
[lwastúnay] (adj.m.) lisible.
11. لوستى
[lwᶕstay] (adj./n.m.) lettré (m.); cultivé.