Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
[lúǧáda] (n.f.) poignard (m.).
3. لوغزه
[lwaǧaza] (n.f.) vache (f.) / mouton (m.) / chèvre (f.) à lait (m.).
4. لوغس
[lawǧas] (adj.m.) avide.
5. لوغل
[lwaǧǝ́l] (v.t.simple) traire.
6. لوغنه
[lwaǧǝ́na] (n.f.) traite (f.).
7. لوغول
[lúǧawǝ́l] (v.t.simрle) rouler dans la cendre / la terre, etc.
8. لوغړن
[luǧaṛán] (adj.m.) brûlé (modérément); couvert de suie (f.).
9. لوغېدل
[luǧedǝ́l] (v.i.simple) se rouler dans la cendre / la terre, etc.