Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
[lolangár] (adj./n.m.) débauché (m.); libertin (m.).
3. لوله
[lolá] (n.f.) rouleau (m.).
4. لولو
[lulú] (n.m.) épouvantail (m.); sorte (f.) de brassard (m.).
5. لولول
[lwalawə́l] (v.t.simple) enseigner, faire lire.
6. لولونه
[lawalawǝ́na] (n.f.) enseignement (m.).
7. لولوونکی
[lwalawǔnkay] (n.m.) enseignant (m.).
8. لولپه
[lúlapa] (adj.m./f.) brûlé entièrement.
9. لولکی
[lolakáy] (n.m.) bourdon (m.); phalène (f.).
10. لولۍ
[lolᶕy] (n.f.) très belle femme (f.); fille (f.) de joie (f.).
11. لولۍ توب
[lolǝytób] (n.m.) prostitution (f.).