Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
[lumd] (adj.m.) mouillé; humide cf. لوند.
3. لومني
[lomaní] (n.f.) arrogance (f.).
4. لومنی
[lománay] (adj.m.) insolent; orgueilleux; arrogant.
5. لومه
[lúma] (n.f.) piège (m.).
6. لوميا
[lumyã] (n.f.) argument (m.).
7. لومړنى
[lumṛanáy] (adj.m.) premier.
8. لومړى
[lumṛáy] (adj.num.) premier.
9. لومړيتوب
[lumrítób] (n.m.) priorité (f.); primauté (f.).
10. لومړيوالی
[lumṛiwãlay] (n.m.) priorité (f.); primauté (f.).
11. لومړی بريدمن
[lumṛáybridmán] (n.m.) lieutenant (m.).
12. لومړی نوم
[lumṛáynúm] (n.m.) prénom (m.).
13. لومړی وزير
[lumṛaywazír] (n.m.) premier ministre (m.).
14. لومړی ګام
[lumṛáyǧãm] (n.m.) initiation (f.).
15. لومړۍ خور
[luméyxor] (n.f.) troisième mois (m.) de l'année (f.) lunaire.
16. لومکه
[lumáka] (n.m.) piège (m.); trappe (f.); nœud (m.) coulant.
17. لومۍ
[lomǝ́y] (n.f.) piège (m.); trappe (f.).
18. لومې
[lome] (n.f.) Lomé (capitale (f.) du Togo).