Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
[lúndxišt] (adj.m.) trempé.
3. لوندوالی
[lundwãlay] (n.m.) mouillure (f.); humidité (f.).
4. لونل
[lunᶕl] (v.t.simple) éparpiller; répandre; disperser.
5. لوننه
[lūnǝ́na] (n.f.) éparpillement (m.); dispersion (f.).
6. لونه
[lúna] (n.f.) furoncle (m.); pustule (f.).
7. لونډ
[lawánḍ] (adj./n.m.) 1. célibataire (m./f.) 2. impertinent.
8. لونډتوب
[lawanḍtób] (n.m.) 1. célibat (m.) 2. impertinence (f.).
9. لونډتيا
[lawanḍtyã] (n.f.) cf. لونډتوب.
10. لونډه
[lawanḍá] (n.f.) femme (f.) célibataire.
11. لونډی
[lawanḍáy] (n.m.) célibat (m.).
12. لونګ
[lawáng] (n.m.) clou (m.) de girofle (m.). ◊ [lung] (n.m.) pagne (m.).
13. لونګ وهل
[lungwahᶕl] (v.t.simple) mettre un рagne.
14. لونګوټی
[lungoṭáy] (n.m.) turban (m.).
15. لونګين
[lawangín] (n.m.) collier (m.) de clous (m.pl.) de girofle (m.).
16. لونګۍ
[lungᶕy] (n.f.) 1. sorte (f.) de turban (m.) 2. sorte (f.) de châle (m.). ◊ [lawangə́y] (n.f.) variété (f.) de riz (m.).
17. لونۍ
[lonǝ́y] (n.f.) témoignage (m.).
18. لونېدل
[lunedǝ́l] (v.t.simple) se répandre; s'éparpiller.