Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
[lweštinák] (n.m.) nain (m.).
3. لويناب
[loynãb] (n.m.) préfet (m.) (inusité).
4. لوينه
[loyéna] (n.f.) orgueil (m.); vanité (f.).
5. لويه
[lóya] (n.f.) arrogance (f.); morgue (f.).
6. لويه برتانيه
[loyabartānyá] (n.f.) Grande-Bretagne (f.).
7. لويه بلا
[lóyabalã] (n.f.) monstre (m.).
8. لويه بېړۍ
[lóyabeṛǝ́y] (n.f.) vaisseau (m.).
9. لويه دروازه
[lóyadarwāzá] (n.f.) portail (m.).
10. لويه لار
[loyalār] (n.f.) autoroute (f.).
11. لويه ليار
[lóyalyãr] (n.f.) autoroute (f.); artère (f.).
12. لويه مېلمستيا
[lóyamelmastyã] (n.f.) banquet (m.); festin (m.).
13. لويه هديره
[lóyahadirá] (n.f.) nécropole (f.).
14. لويه ورځ
[lóyawraj] (n.f.) résurrection (f.).
15. لويه وچه
[loyawǝ́ča] (n.f.) continent (m.).
16. لويه پرښته
[lóyaрreӽtá] (n.f.) archange (m.).
17. لويه کليسا
[lóyakalisã] (n.f.) cathédrale (f.).
18. لويهڅی
[loyhácay] (adj./n.m.) ambitieux (m.).
19. لويواله
[loywãla] (n.f.) grandeur (f.); arrogance (f.).
20. لويوالی
[loywãlay] (n.m.) grandeur (f.); majesté (f.); splendeur (f.); magnificence (f.).