Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
selected terms: 21

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لوړ
[lawáṛ] (n.m.) gros bâton (m.); fléau (m.). ◊ [lwaṛ] (adj.m.) haut.
2. لوړ
[lwé́ṛ] (adj.m.pl.) hauts, pluriel de لوړ
3. لوړ مازديګر
[lwəṛmāzdigár] (n.m.) fin (f.) d'après-midi (m.).
4. لوړاوی
[lwaṛāwáy] (n.m.) apogée (m.); altitude (f.).
5. لوړتيا
[lwaṛtyã] (n.f.) progrès (m.); hauteur (f.).
6. لوړتياپال
[lwaṛtyāpāl] (adj.m.) hégémoniste.
7. لوړتیا پالي
[lwartyāрālí] (n.f.) hégémonisme (m.).
8. لوړتیا پالی
[lwaṛtyāрãlay] (adj.m.) hégémoniste.
9. لوړرتبه مامور
[lwəṛrutbámāmúr] (n.m.) haut fonctionnaire (m.).
10. لوړقيمته
[lwəṛqimáta] (adj.m./f.) cher.
11. لوړل
[loṛᶕl] (v.i.simple) jurer; prêter serment (m.).
12. لوړه
[lóṛa] (n.f.) serment (m.). ◊ [lwǝ́ṛa] (n.f.) altitude (f.); hauteur (f.).
13. لوړه غاړه
[lwǝ́ṛaǧā́ṛa] (adv.) fièrement.
14. لوړواله
[lwaṛwālá] (n.f.) hauteur (f.).
15. لوړوالی
[lwaṛwãlay] (n.m.) hauteur (f.); élévation (f.); apogée (m.); altitude (f.).
16. لوړول
[lwǝṛawǝ́l] (v.t.comp.) hausser.
17. لوړژور
[lwaṛžawár] (adj./n.m.) accidenté (m.).
18. لوړکی
[lawáṛkay] (n.m.) pichenette (f.). ◊ [lwǝ́ṛakáy] (n.m.) diminutif de لوړ.
19. لوړې ځوړې
[lwǝ́ṛejwǝ́ṛe] (n.f.pl.) terrains (m.pl.) accidentés.
20. لوړې ژورې
[lvə́ṛežawǝ́re] (n.f.pl.) terrains (m.pl.) accidentés.