Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
[logár] (n.m.) Logar (nom (m.) d'une province d'Afghanistan).
3. لوګرى
[lawgᶕray] (n.m.) moissonneur (m.).
4. لوګن
[lugán] (adj.m.) enfumé.
5. لوګه
[lóga] (n.f.) terre (f.) aride, terre (f.) en friche (f.).
6. لوګول
[lugawə́l] (v.t.simple) 1. enfumer 2. sacrifier.
7. لوګى
[lugáy] (n.m.) fumée (f.).
8. لوګژن
[lugžán] (adj.m.) enfumé.
9. لوګی کول
[lugáykawǝ́l] (v.t.comp.) enfumer; transformer en fumée (f.).