Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
[lwedᶕl] (v.i.simple) tomber; chuter; se coucher (soleil (m.)).
3. لوېدنه
[lwedǝ́na] (n.f.) chute (f.).
4. لوېديز
[lwedíz] (adj.m.) occidental.
5. لوېديځ
[lwedíj] (n.m.) Ouest (m.), occident (m.).
6. لوېديځوال
[lwedižwãl] (adj.m./f.) occidental.
7. لوېشت
[lwéšt] (n.f.) empan (m.).
8. لوېشتول
[lweštawə́l] (v.t.comp.) mesurer avec des empans (m.pl.).
9. لوېشتکی
[lweštakáy] (n.m.) nain (m.).
10. لوېشل
[lwešǝ́l] (v.t.simple) cf. لوشل.
11. لوېنه
[lwǝ́na] (n.f.) piège (m.).
12. لوېږنده
[lwéẓǝnda] (n.f.) tempe (f.). ◊ [lwǝẓǝ́nda] (adj.m.) avare.
13. لوېږندی
[lweẓǝ́nday] (n.m.) artère (f.).