Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
[láwolor] (n.m.) fauchage (m.); travaux (m.pl.) agricoles.
3. لو ورځ
[lówraj] (n.f.) jugement (m.) dernier.
4. لو وچه
[lówǝ́ča] (n.f.) continent (m.).
5. لو کول
[lawkawǝ́l] (v.t.comp.) moissonner; faucher.
6. لوا
[lewã] (n.f.) brigade (f.).
7. لوات
[lawãt] (adj.m.) ouvert.
8. لواتل
[lwātǝ́l] (v.t.simple) ouvrir.
9. لواتول
[lwatawə́l] (v.t.simple) ouvrir; libérer; élargir.
10. لواتېدل
[lwātedǝ́l] (v.i.simple) s'ouvrir.
11. لوار
[lowãr] (n.m.) forgeron (m.); maréchal (m.) ferrant.
12. لوازم
[lawāzém] (n.m.pl.) 1. équipement (m.) 2. logistique (f.).
13. لواشه
[lwãša] (adj.m./f.) grossier; grossièrement moulu. ◊ [lwā́ša] (n.f.) galette (f.) de pain (m.) très fine.
14. لواطت
[lewātát] (n.m.) sodomie (f.).
15. لوامشر
[lewāmǝ́šǝr] (n.m.) colonel (m.) (inusité).
16. لواندا
[luandā] (n.f.) Luanda (capitale (f.) de l'Angola).
17. لوانډی
[lwãnḍay] (n.m.) casserole (f.).
18. لوايي
[lawāyí] (n.m.) aurore (f.); climat (m.) modéré.
19. لواړ
[lwāṛ] (adj.m.) grossier; grossièrement moulu.
20. لواړه خبره
[lwãṛaxabǝ́ra] (n.f.) offense (f.).