Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لټ لټ لټا لټت لټر لټل لټن لټه لټو لټي لټپ لټک لټې
selected terms: 26

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لټ
[laṭ] (adj./n.m.) paresseux (m.); fainéant (m.) (fam.). ◊ [laṭ] (n.m.) côté (m.).
[láṭsamandár] (n.m.) océan (m.) Pacifique.
3. لټ لوپړي
[laṭluрṛí] (n.m.рl.) bagage (m.).
4. لټ په لټ اوښتل
[laṭрǝlaṭawǝӽtǝ́l] (v.i.simple) se tortiller.
5. لټ پټ کول
[laṭрaṭkawǝ́l] (v.t.comр.) fouiller de fond en comble.
6. لټا
[laṭã] (n.f.) recherche (f.).
7. لټتوب
[laṭtób] (n.m.) paresse (f.).
8. لټتيا
[laṭtyã] (n.f.) cf. لټ توب.
9. لټرۍ
[laṭrᶕy] (n.f.) haricot (m.).
10. لټل
[laṭǝ́l] (v.i.simple) se lever; se relever.
11. لټند
[laṭánd] (adj.m.) 1. affolé; inquiet 2. chercheur.
12. لټه
[láṭa] (n.f.) recherche (f.).
13. لټوالی
[laṭwãlay] (n.m.) cf. لټ توب.
14. لټول
[laṭawǝ́l] (v.t.simple) chercher; fouiller. ◊ [laṭawǝ́l] (v.i.simрle) courir. ◊ [láṭawәl] (v.t.comp.) rendre fainéant.
15. لټون
[laṭún] (n.m.) recherche (f.); inspection (f.).
16. لټونه
[laṭawǝ́na] (n.f.) recherche (f.); fouille (f.).
17. لټوونکى
[laṭawúnkay] (adj./n.m.) chercheur (m.); inspecteur
 (m.).
18. لټي
[laṭí] (n.f.) paresse (f.).
19. لټيا
[laṭyã] (n.f.) cf. لټ توب.
20. لټينګر
[laṭingə́r] (n.m.) sauterelle (f.).