Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لک لک لکز لکش لکل لکم لکه لکو لکي لکړ لکڼ لکۍ لکې
selected terms: 23

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لک
[lak] (adj.num.) cent milles. ◊ [lak] (adj.m.) en érection (f.); érigé; dressé.
[lakpatí] (adj.m./f.) riche; millionnaire.
3. لکزمبرګ
[lokzambúrg] (n.m.) Luxembourg (m.).
4. لکشوه
[lakašáwa] (n.f.) biche (f.).
5. لکلمی
[lakalǝ́may] (n.m.) рartie (f.) terminale de la queue du mouton; coccyx (m.).
6. لکلک
[laklák] (n.m.) cigogne (f.).
7. لکمونی
[lakamúnay] (n.m.) cf. لکلمی.
8. لکه
[laká] (n.m.) tache (f.). ◊ [láka] (adv.conj.) comme; ainsi.
9. لکه دار
[lakadãr] (adj.m.) tacheté.
10. لکه نوک او اورۍ
[lakanukawowrᶕy] (adj.m./f.) inséparable.
11. لکه چې
[lakáčé] (adv.conj.) ainsi.
12. لکول
[lakawᶕl] (v.t.comp.) rendre raide; ériger; dresser.
13. لکوموتيف
[lokomotíf] (n.m.) locomotive (f.).
14. لکوټي
[lǝkuṭí] (adv.) un peu.
15. لکي
[lakí] (adj.m./f.) riche; millionnaire.
16. لکيره
[lakíra] (n.f.) sillon (m.); diamètre (m.); trait (m.).
17. لکړه
[lakáṛa] (n.f.) canne (f.).
18. لکړک
[lakṛák] (n.m.) croix (f.).
19. لکڼه
[lakaṇa] (n.f.) canne (f.) cf. لكړه.
20. لکۍ ور ته وهل
[lakǝ́ywartáwahǝ́l] (v.t.simple) flatter, flagorner.