Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لېب لېد لېر لېز لېس لېش لېف لېم لېن لېو لېي لېټ لېڅ لېچ لېړ لېږ لېښ لېک
[leštakáy] (n.m.) nain (m.).
3. لېشل
[lešǝ́l] (v.t.simple) traire cf.لېشل . ◊ [lešǝ́l] (v.i.simple) migrer; décamper.
4. لېشنه
[lešǝ́na] (n.f.) action (f.) de traire. ◊ [lešǝ́na] (n.f.) migration (f.); décampement (m.).
5. لېشه
[léša] (n.f.) mâchoire (f.) édentée. ◊ [lešá] (n.f.) arête (f.); dard (m.).
6. لېشکه
[lešáka] (n.f.) dard (m.); arête (f.).