Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لېب لېد لېر لېز لېس لېش لېف لېم لېن لېو لېي لېټ لېڅ لېچ لېړ لېږ لېښ لېک
[lewãl] (n.m.) passionné (m.).
3. لېوالتوب
[lewāltób] (n.m.) passion (f.); désir (m.) ardent.
4. لېوالتيا
[lewāltyā] (n.f.) passion (f.).
5. لېوالنه
[lewālǝ́na] (n.f.) passion (f.).
6. لېوالول
[lewãlawǝ́l] (v.t.comр.) passionner; subjuguer.
7. لېواليدل
[lewāledə́l] (v.i.comp.) se passionner.
8. لېوبچی
[lewbacáy] (n.m.) louveteau (m.).
9. لېور
[lewár] (n.m.) beau-frère (m.) (frère (m.) de l'époux (m.)).
10. لېورزی
[lewarzáy] (n.m.) fils (m.) du frère de l'époux (m.).
11. لېول
[lewə́l] (n.m.) niveau (m.).
12. لېون باګی
[léwanbãgay] (adj.m.) farfelu, écervelé; loufoque.
13. لېون بغری
[lewanbaǧáray] (n.m.) cf. لېون باګی.
14. لېون سری
[lewansáray] (n.m.) cf. لېون باګی.
15. لېون شک
[lewanšák] (adj.m.) foufou (fam.).
16. لېونتوب
[lewantób] (n.m.) folie (f.); démence (f.); aliénation (f.).
17. لېونتون
[lewantún] (n.m.) asile (m.) psychiatrique.
18. لېونتيا
[lewantyã] (n.f.) folie (f.); démence (f.); aliénation (f.).
19. لېونحاله
[levanhãla] (adj.m./f.) loufoque, timbré, toqué.
20. لېونسدی
[lewansǝ́day] (n.m.) anxieux (m.).