Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لېب لېد لېر لېز لېس لېش لېف لېم لېن لېو لېي لېټ لېڅ لېچ لېړ لېږ لېښ لېک
[lebrwiĺ] (n.m.) Libreville (capitale (f.) du Gabon).
3. لېبرال
[lebrãl] (n.m.) libéral (m.).
4. لېبرالزم
[lebrālísm] (n.m.) libéralisme (m.).
5. لېدنه
[lidǝ́na] (n.f.) vision (f.); vue (f.); rencontre (f.).
6. لېر
[ler] (n.m.) colonne (f.) centrale d'une tente. ◊ [ler] (n.m.) chevreaux (m.).
7. لېربانه
[lerbānǝ́] (n.m.pl.) pluriel de لېربه
8. لېربنه
[lerbaná] (n.f.) bergère (f.), gardienne (f.) d'agneaux (m.pl.) et de chevreaux (m.pl.).
9. لېربه
[lerbá] (n.m.) cf. لېربون.
10. لېربون
[lerbún] (n.m.) berger (m.) d'agneaux (m.pl.) et de chevreaux (m.pl.).
11. لېرليد
[lerlíd] (n.m.) jumelles (f.pl.), long-vue (f.).
12. لېروونی
[lerawúnay] (n.m.) bois (m.) flotté.
13. لېري
[léri] (n.m.pl.) troupeau (m.) d'agneaux (m.рl.) et de chevreaux (m.рl.).
14. لېرګيرک
[lérgirák] (n.m.) bavoir (m.); bavette (f.).
15. لېرګی
[lergáy] (n.f.) lobe (m.) d'oreille (f.).
16. لېرۍ
[lerǝ́y] (n.f.) sentier (m.).
17. لېرې
[lére] (adj.m./f.) éloigné; distant; reculé; lointain.
18. لېرې والی
[lerewãlay] (n.m.) éloignement (m.).
19. لېرې کول
[lerekawǝ́l] (v.t.comp.) cf. لرې کول.
20. لېرېتوب
[leretób] (n.m.) éloignement (m.).