Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
م م. مؤ ما مب مت مث مج مح مخ مد مذ مر مز مس مش مص مض مط مظ مع مغ مف مق مل مم من مه مو مي مُ مټ مځ مڅ مچ مډ مړ مږ مښ مک مګ مڼ می مۍ مې
مثا مثب مثق مثل مثم مثن
[masāná] (n.f.) vessie (f.).
3. مثبت
[mosbát] (adj./n.m.) positif (m.).
4. مثبت قطب
[mosbátqotb] (n.m.) anode (f.).
5. مثبتيت
[mosabatyát] (n.m.) positivité (f.); рositivisme (m.).
6. مثقال
[mesqãl] (n.m.) unité (f.) de poids (m.) équivalente à 4.6 grammes (m.pl.).
7. مثل
[mesl] (adj./n.m.) équivalent (m.); semblable.
8. مثلأ
[masalán] (adv.) par exemple (m.).
9. مثلث
[mosalás] (n.m.) 1. triangle (m.) 2. équerre (f.).
10. مثلثات
[mosalasãt] (n.m.pl.) trigonométrie (f.).
11. مثلثي
[mósalasí] (adj.m./f.) triangulaire.
12. مثمر
[mosmér] (adj.m.) utile; fructueux.
13. مثمن
[mosamán] (n.m.) octogone (m.).
14. مثنوي
[mosnawi] (n.f.) poème (m.) composé de distiques (m.pl.) à rime (f.) plate.
15. مثنى
[mosanã] (n.f.) duplicata (m.).