Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
م م. مؤ ما مب مت مث مج مح مخ مد مذ مر مز مس مش مص مض مط مظ مع مغ مف مق مل مم من مه مو مي مُ مټ مځ مڅ مچ مډ مړ مږ مښ مک مګ مڼ می مۍ مې
مغ مغا مغت مغذ مغر مغز مغش مغض مغف مغل مغم مغو مغي
[maǧārá] (n.f.) caverne (f.).
3. مغازله
[moǧāzelá] (n.f.) manège (m.) amoureux (m.); cour (f.).
4. مغازه
[maǧāzá] (n.f.) magasin (m.).
5. مغازه دار
[maǧāzadãr] (n.m.) boutiquier (m.).
6. مغازې وال
[maǧāzéwãl] (n.m.) magasinier (m.); boutiquier (m.).
7. مغالطه
[moǧāletá] (n.f.) confusion (f.); mauvaise compréhension (f.).
8. مغانه
[maǧãna] (n.f.) aine (f.); pli (m.) inguinal.
9. مغاو
[məǧãw] (n.m.) stomatite (f.) aphteuse
10. مغاير
[maǧāyér] (adj.m.) contraire; différent; opposé; divergent.
11. مغايرت
[maǧayerát] (n.m.) différence (f.); divergence (f.).
12. مغتنم
[moǧtanám] (adj.m.) profitable.
13. مغذي
[moǧazí] (adj.m./f.) nutritif.
14. مغرب
[maǧréb] (n.m.) ouest (m.); occident (m.).
15. مغربي
[maǧrebí] (adj.m./f.) occidental; de l'ouest (m.).
16. مغرض
[moǧréz] (adj.m.) partial; tendancieux.
17. مغرضانه
[moǧrezāná] (adv.) tendancieusement.
18. مغرور
[maǧrúr] (adj.m.) arrogant; vaniteux; orgueilleux.
19. مغرورانه
[maǧrurāná] (adv.) orgueilleusement; vaniteusement.
20. مغرورېدل
[maǧruredᶕl] (v.i.comp.) devenir arrogant.