Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
[nāarām] (adj.m.) inquiet; agité; tendu.
3. ناارامي
[nāarāmí] (n.m.) inquiétude (f.); agitation (f.); trouble (m.).
4. نااشنا
[nāašnã] (adj.m./f.) inconnu; étranger.
5. ناامني
[nāamní] (n.f.) insécurité (f.).
6. نااميده کول
[nāomaydakawᶕl] (v.t.comp.) désespérer, décevoir.
7. نااميده کېدل
[nāomaydakedᶕl] (v.i.comp.) se désespérer, perdre espoir (m.).
8. ناامېدانه
[nāomedāná] (adv.) désespérément.
9. نااهلي
[nāahlí] (n.f.) 1. indignité (f.) 2. incompétence (f.).
10. نااودلی
[nāodǝlay] (adj.m.) désordonné.
11. نااوزګار
[nāozgãr] (adj.m.) occupé.
12. نااوډلی
[nāoḍǝlay] (adj.m.) désordonné.