Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
[nābāb] (adj.m.) désuet.
3. نابالغه
[nnābāléǧa] (adj.m./f.) mineur.
4. ناباوره
[nābāwára] (adj.m./f.) incrédule; sceptique.
5. ناباوري
[nābāwarí] (n.f.) incrédulité (f.); scepticisme (m.).
6. نابرابري
[nābarābarí] (n.f.) inégalité (f.).
7. نابرخمن
[nābarxamán] (adj.m.) dépourvu.
8. نابرهو
[nābarhó] (adv.) soudainement.
9. نابسيا
[nābasyā́] (adj.m./f.) insuffisant.
10. نابسياينه
[nābasyāyǝ́na] (n.f.) insuffisance (f.).
11. نابشپړ کړ
[nābǝšpǝṛkǝṛ] (n.m.) imparfait (m.).
12. نابغه
[nābeǧá] (n.m./f.) génie (m.) (très doué).
13. نابلده
[nābaláda] (adj.m./f.) étranger; qui n'est pas familier.
14. نابلدي
[nābaladí] (n.f.) état (f.) de quelqu'un qui est étranger / qui n'est pas familier.
15. نابوبره
[nābubãra] (adj.m./f./adv.) soudain; soudainement.
16. نابوخت
[nābóxt] (adj.m.) libre; disponible.
17. نابوختيا
[nābo̠xttyā] (n.f.) disponibilité (f.).
18. نابود
[nābúd] (adj.m.) 1. anéanti; inexistant 2. mauvais.
19. نابودتوب
[nābudtób] (n.m.) 1. état (m.) d'être mauvais 2. anéantissement (m.).
20. نابوده
[nābúda] (n.f.) bas monde (m.).