Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
[nārāháta] (adj.m./f.) mal à l'aise; inquiet.
3. ناراست
[nārãst] (adj.m.) 1. oisif 2. déloyal.
4. ناراستي
[nārāstí] (n.f.) 1. oisiveté (f.) 2. déloyauté (f.).
5. ناراستيا
[nārāstyã] (n.f.) 1. oisiveté (f.) 2. déloyauté (f.).
6. ناراض
[nārãz] (adj.m.) mécontent.
7. ناراضتوب
[naraztób] (n.m.) mécontentement (m.).
8. ناراضتيا
[nārāztyã] (n.f.) mécontentement (m.).
9. ناراضه
[nārãza] (adj.m./f.) mécontent.
10. ناراضي
[nārāzí] (n.m.) mécontentement (m.).
11. نارام
[nārā́m] (adj.m.) inquiet; mal à l'aise.
12. نارنج
[nārᶕnǰ] (n.m.) orange (f.).
13. نارنجي
[nārәnǰí] (adj.m./f.) orange.
14. نارنهر
[nārnahár] (adj.m.) affamé.
15. نارنهور
[nārnahǔr] (n.m.) affamé (m.).
16. ناره
[nārá] (n.f.) 1. cri (m.); appel (m.); hurlement 2. chant (m.).
17. ناروا
[nārawã] (adj.m./f.) qui n'est pas permis; illicite.
18. ناروغ
[nāróǧ] (adj./n.m.) malade (m.), souffrant (m.).
19. ناروغتيا
[nāroǧtyã] (n.f.) maladie (f.).
20. ناروغه
[nāróǧa] (adj.m./f.) malade cf. ناروغ.