Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
selected terms: 29

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. ناز
[nāz] (n.m.) coquetterie (f.); manières (f.pl.); mignardise (f.).
[nāzkawǝ́l] (v.t.simple) faire des minauderies (f.pl.).
3. نازان
[nāzān] (adj.m.) fier.
4. نازبو
[nāzbó] (n.m.) basilic (m.).
5. نازبين
[nāzbín] (adj.m.) choyé; dorloté.
6. نازبينتوب
[nāzbintób] (n.m.) dorloterie (f.).
7. نازل
[nāzǝ́l] (adj.m.) 1. qui descend 2. bas 3. réduit.
8. نازلول
[nāzelawə́l] (v.t.comp.) descendre.
9. نازلونه
[nāzelawǝ́na] (n.f.) action (f.) de descendre.
10. نازلونګ
[nāzelawáng] (n.m.) action (f.) de descendre.
11. نازلېدل
[nāzeledǝ́l] (v.i.comр.) descendre.
12. نازلېدنه
[nazledǝ́na] (n.m.) descente (f.).
13. نازلېده
[nāzeledǝ́] (n.m.) descente (f.).
14. نازنخره
[nãznaxrá] (n.f.) minauderie (f.).
15. نازنين
[nāzanín] (adj.m.) gracieux; délicat; tendre.
16. نازول
[nāzawᶕl] (v.t.simple) gâter; bichonner.
17. نازولى
[nāzawᶕlay] (adj.m.) 1. gâté 2. douillet.
18. نازونخره
[nāzawnaxrá] (n.f.) coquetterie (f.); manières (f.pl.); mignardise (f.).
19. نازونه
[nāzawána] (n.f.) gâterie (f.).
20. نازوکي
[nāzokí] (n.f.) finesse (f.); délicatesse (f.).