Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
[nāsāzá] (adj.m.) incompatible.
3. ناسازي
[nāsāzí] (n.f.) maladie (f.).
4. ناسازګار
[nāsāzgā́r] (adj.m.) incompatible.
5. ناست
[nāst] (adj.m.) assis; affaissé.
6. ناسته
[nãsta] (n.f.) diarrhée (f.). ◊ [nāstá] (n.f.) cérémonie (f.) qui suit les fiançailles (f.pl.).
7. ناسته ولاړه
[nāstawalãṛa] (n.f.) fréquentation (f.).
8. ناسته پاسته
[nãstapãsta] (n.f.) fréquentation (f.).
9. ناسته پاڅه
[nāstapācá] (n.f.) fréquentation (f.).
10. ناسره
[nāsará] (adj.m./f.) faux; falsifié.
11. ناسم
[nāsám] (adj.m.) incorrect; faux.
12. ناسم پوهاوی
[nāsámрohāwáy] (loc./n.m.) malentendu (m.).
13. ناسمبال
[nāmoǰambãl] (adj.m.) qui n'est pas équipé.
14. ناسنت
[nāsonát] (adj.m.) qui n'est pas circoncis.
15. ناسنجيده
[nāsanǰidá] (adj.m./f.) irréfléchi.
16. ناسهلي
[nāsahlí] (n.f.) indigestion (f.).
17. ناسوب
[nāsób] (adj.m./f.) absent.
18. ناسوبتيا
[nāsobtyā́] (n.f.) absence (f.).
19. ناسوت
[nāsút] (n.m.) nature (f.) humaine.
20. ناسور
[nāsúr] (n.m.) fistule (f.); ulcère (m.).