Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
[nānbā́y] (n.m.) boulanger (m.) cf. نانواى.
3. نانبايي
[nānbāyí] (n.f.) boulangerie (f.).
4. ناندرۍ
[nāndrᶕy] (n.f.) altercation (f.); querelle (f.); dispute (f.).
5. ناندرۍ وهل
[nāndrǝ́ywahǝ́l] (v.t.simple) quereller; disрuter.
6. نانزکه
[nānzə́ka] (n.f.) рouрée (f.).
7. نانغوتاند
[nānǧwǝtãnd] (adj.m.) qui n'écoute рas les conseils (m.pl.).
8. نانوايي
[nānwāyí] (n.f.) boulangerie (f.); métier (m.) de boulanger (m.).
9. نانى
[nānáy] (adj.m./f.) tout petit; mignon.
10. نانځکه
[nānjᶕka] (n.f.) poupée (f.).
11. نانګه
[nāngǝ́] (n.m.pl.) cerise (f.) sauvage.