Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
selected terms: 18

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. ناک
[nāk] (n.m.) poire (f.). ◊ [nāk] (n.m.) suffixe (m.) indiquant le fait d'avoir une qualité ou un caractère.
[nākārá] (adj.m./f.) inutile; mauvais.
3. ناکام
[nākãm] (adj.m.) qui a échoué; recalé; qui n'a pas de choix (m.).
4. ناکامه (له)
[lanākā́ma] (adv.) en forçant la main ; sans donner le choix.
5. ناکامول
[nākāmawᶕl] (v.t.comp.) faire échouer.
6. ناکامي
[nākāmí] (n.f.) échec (m.).
7. ناکامېدل
[nākāmedᶕl] (v.i.comp.) échouer; rater; redoubler.
8. ناکجات
[nākǝǰãt] (adj.m.) abject; mesquin.
9. ناکجاتوالی
[nākǝǰātwãlay] (n.m.) bassesse (f.); abjection (f.); mesquinerie (f.).
10. ناکردې
[nākardé] (n.f.) 1. mal (m.) 2. mésaventure (f.).
11. ناکس
[nākás] (adj.m.) ignoble; vil.
12. ناکسي
[nākasí] (n.f.) vilénie (f.).
13. ناکفايتي
[nākefāyatí] (n.f.) insuffisance (f.).
14. ناکلال
[nākolãl] (adj.m.) inapproprié.
15. ناکه
[nāká] (n.f.) alligator (m.). ◊ [nāká] (n.f.) vanne (f.).
16. ناکوړا
[nākoṛã] (n.m.) gourdin (m.).
17. ناکوړه
[nākúṛa] (adj.m./f.) laid; moche.
18. ناکړدې
[nākaṛdé] (n.f.рl.) cruauté (f.); oррression (f.); tyrannie (f.); injustice (f.).