Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
[nãšnã] (adj.m./f.) inconnu; méconnu.
3. نا اتر
[nāatãr] (adj.m./f.) qui ignore.
4. نا ارامه
[nāarãma] (adj.m./f.) inquiet; mal à l'aise (f.); agité.
5. نا اميد
[nāomayd] (adj.m.) déçu; désespéré.
6. نا اميده
[nāomáyda] (adj.m./f.) déçu; désespéré.
7. نا اميدي
[nāomaydí] (n.f.) déception (f.); désespoir (m.).
8. نا انسان
[nāensãn] (adj.m.) inhumain.
9. نا انساني
[nāensāní] (adj.m./f.) inhumain.
10. نا انصافه
[nāensãfa] (adj.m./f.) injuste; peu équitable.
11. نا اهل
[nāahl] (adj.m.) 1. incapable 2. indigne 3. indocile (enfant (m./f.)).
12. نا اوڅار
[nāawcãr] (adj.m.) latent.
13. نا بالغ
[nābāléǧ] (adj./n.m.) mineur (m.).
14. نا ببره
[nābabára] (adv.) soudainement; à l'improviste (f.).
15. نا جوړه کول
[nāǰóṛakawǝ́l] (v.t.comp.) rendre malade.
16. نا جوګه توب
[nāǰogatób] (n.m.) incapacité (f.); inaptitude (f.).
17. نا خبره
[nāxabára] (adj.m./f./adv.) soudainement; à l'improviste (f.), ignorant; non informé.
18. نا خوځند
[nāxwǝ́jǝnd] (adj.m.) immobile.
19. نا سازه
[nāsãza] (adj.m./f.) souffrant.
20. نا سکه مور
[nāsakámor] (n.f.) belle-mère (f.), marâtre (f.).