Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نشأ نشئ نشا نشت نشر نشم نشن نشه نشو نشپ نشک نشې
[nǝšátkawǝ́l] (v.t.simрle) provenir.
3. نشئت
[našaát] (n.m.) origine (f.).
4. نشاسته
[našãsta] (n.f.) amidon (m.) cf. نشایسته .
5. نشاط
[nešãt] (n.m.) gaieté (f.); joie (f.).
6. نشان
[nešãn] (n.m.) 1. étendard (m.), drapeau (m.) 2. enseigne (f.) 3. médaille (f.).
7. نشانه
[nešāná] (n.f.) cible (f.); marque (f.) ; signe (m.).
8. نشاني
[nešāní] (n.f.) signe (m.); preuve (f.).
9. نشايسته
[našāyestá] (n.f.) amidon (m.).
10. نشت
[nәšt] (n.m.) inexistence (f.); néant (m.).
11. نشتر
[neštár] (n.m.) bistouri (m.); lancette (f.).
12. نشتمن
[nәštmán] (adj./n.m.) pauvre (m./f.); indigent (m.).
13. نشتوالى
[nәštwãlay] (n.m.) inexistence (f.); absence (f.).
14. نشتول
[nǝštawǝ́l] (v.t.comp.) anéantir.
15. نشتوکى
[nəštúky] (adj.m.) avare; avide.
16. نشتېدل
[nǝštedǝ́l] (v.i.comp.) s'anéantir.
17. نشتېدنه
[naštedǝ̄́na] (n.f.) anéantissement (m.), annihilation (f.).
18. نشتېده
[naštedǝ́] (n.m.) anéantissement (m.), annihilation (f.).
19. نشر
[našәr] (adj./n.m.) publié; propagé; diffusé, diffusion (f.), publication (f.).
20. نشرات
[našarãt] (n.m.pl.) publications (f.pl.).