Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نظا نظر نظم نظي
selected terms: 27

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[nozãr] (n.m.pl.) contrôleurs (m.pl.); surveillants (m.pl.); vérificateurs (m.pl.).
[nezārát] (n.m.) surveillance (f.); détention (f.); garde à vue.
3. نظارت کول
[nezāratkawᶕl] (v.t.simрle) surveiller.
4. نظارت کوونکی
[nezārátkawúnkay] (n.m.) surveillant (m.).
5. نظارتخانه
[nezāratxāná] (n.f.) maison (f.) d'arrêt (m.).
6. نظاره
[neɀārá] (n.f.) regard (m.); contemplation (f.); observation (f.).
7. نظافت
[nezāfát] (n.m.) propreté (f.).
8. نظام
[nezãm] (n.m.) ordre (m.); système (m.); régime (m.).
9. نظام شمسي
[nezāmešamsí] (n.m.) système (m.) solaire.
10. نظام قراول
[nezāmqarāwól] (n.m.) poste (m.) de contrôle (m.).
11. نظامنامه
[nezāmnāmá] (n.f.) règlement (m.).
12. نظامي
[nezāmí] (adj.m./f.) militaire.
13. نظر
[nazár] (n.m.) 1. vue (f.); regard (m.); coup (m.) d' œil (m.) 2. considération (f.) 3. point (m.) de vue (f.).
14. نظر بندي
[nazarbandí] (n.f.) résidence (f.) surveillée.
15. نظربند
[nazarbánd] (adj.m.) sous surveillance (f.); mis en résidence (f.) surveillée.
16. نظرثاني
[nzaresāní] (n.m.) révision (f.).
17. نظرول
[nazrawᶕl] (v.t.comp.) causer les méfaits (m.pl.) du mauvais œil (m.).
18. نظري
[nazarí] (adj.m./f.) théorique.
19. نظرياتي
[nazaryātí] (adj.m./f.) idéologique.
20. نظريه
[nazaryá] (n.f.) opinion (f.); idée (f.); théorie (f.).