Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نو نو نوا نوب نوج نوح نوخ نود نور نوز نوس نوش نوع نوغ نول نوم نون نوه نوو نوي نوټ نوڅ نوچ نوړ نوږ نوژ نوښ نوک نوی نوې
selected terms: 411

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. نو
[naw] (n.m.) humidité (f.). ◊ [no] (conj.) donc. ◊ [nu] (n.m.) nombril (m.).
[nukãrewaračawǝ́l] (v.t.simрle) griffer.
3. نو کارې ور اچول
[nukãrewaračawǝ́l] (v.t.simрle) griffer.
4. نواب
[nawãb] (n.m.) nabab (m.).
5. نوابغ
[nawābéǧ] (n.m.pl.) génies (m.pl.).
6. نواحي
[nawāhí] (n.m.pl.) quartiers (m.рl.); circonscriptions (f.рl.).
7. نوار
[nawãr] (n.m.) bande (f.); ruban (m.).
8. نواره
[nawārá] (n.f.) bourgeon (m.).
9. نواري
[nawārí] (n.m.pl.) vêtements (m.pl.).
10. نوازش
[nawāzéš] (n.m.) caresse (f.); câlinerie (f.).
11. نوازش ورکول
[nawāzešwarkawᶕl] (v.t.comр.) caresser; cajoler.
12. نوازنده
[nawāzendá] (n.m.) joueur (m.) (instrument (m.) de musique (f.)).
13. نواسير
[nawāsír] (n.m.pl.) fistule (f.) anale.
14. نوال
[nawãl] (n.m.) octroi (m.).
15. نواله
[nawālá] (n.f.) bouchée (f.).
16. نواموز
[nawamóz] (adj.m.) novice.
17. نواموز
[nawamóz] (adj.m.) novice.
18. نواړ
[nwāṛ] (n.m.) cf. نوار.
19. نواړه
[nwãṛa] (n.f.) chagrin (m.); affliction (f.); action (f.) de choyer. ◊ [nwãṛa] (n.f.) barque (f.).
20. نواړی
[nawāṛáy] (n.m.) faufilage (m.) cf. نماړی.