Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نيا نيب نيت نيج نير نيز نيس نيش نيل نيم نين نيو نيي نيچ نيړ نيږ نيژ نيښ نيک نيڼ نيې
2. نيا
[nyā] (n.f.) grand-mère (f.).
3. نيا او نيکه
[nyāawnikǝ́] (n.m.рl.) grands-parents (m.pl.).
4. نيا او نيکه
[nyāawnikǝ́] (n.m.рl.) grands-parents (m.pl.).
5. نيابت
[neyābát] (n.m.) délégation (f.).
6. نيابت
[neyābát] (n.m.) délégation (f.).
7. نياز
[nyāz] (n.m.) 1. supplication (f.) 2. besoin (m.); nécessité (f.) 3. vœux (m.) 4. dorlotement (m.).
8. نياز
[nyāz] (n.m.) 1. supplication (f.) 2. besoin (m.); nécessité (f.) 3. vœux (m.) 4. dorlotement (m.).
9. نيازاوه
[nyāzawǝ́] (n.m.) dorlotement (m.).
10. نيازاوه
[nyāzawǝ́] (n.m.) dorlotement (m.).
11. نيازبين
[nyāzbín] (adj.m.) choyé; dorloté.
12. نيازبين
[nyāzbín] (adj.m.) choyé; dorloté.
13. نيازبينتوب
[nyāzbintób] (n.m.) dorlotement (m.).
14. نيازبينتوب
[nyāzbintób] (n.m.) dorlotement (m.).
15. نيازمن
[nyāzmán] (adj.m.) nécessiteux; besogneux.
16. نيازمن
[nyāzmán] (adj.m.) nécessiteux; besogneux.
17. نيازمند
[nyāzmánd] (n.m.) nécessiteux; besogneux.
18. نيازمند
[nyāzmánd] (n.m.) nécessiteux; besogneux.
19. نيازمندي
[nyāzmandí] (n.f.) besoin (m.); pauvreté (f.); dénuement (m.).
20. نيازمندي
[nyāzmandí] (n.f.) besoin (m.); pauvreté (f.); dénuement (m.).