Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نړ نړا نړل نړو نړي نړګ نړۍ نړې
selected terms: 25

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. نړ
[naṛ] (n.m.) unité (f.) de surface (f.) égale à 250 mètres (m.pl.) carrés.
2. نړا
[naṛã] (n.f.) braiment (m.).
3. نړاند
[naṛãnda] (n.m.) ruine (f.).
4. نړانده
[naṛãnda] (n.f.) ruine (f.).
5. نړاو
[naṛãw] (n.m.) unité (f.) de surface (f.) équivalente à 1000 mètres (m.pl.) carrées.
6. نړاکول
[naṛãkawǝ́l] (v.t.comр.) braire; blatérer.
7. نړل
[naṛᶕl] (v.i.simple) braire.
8. نړول
[naṛawᶕl] (v.t.simple) démolir; détruire.
9. نړولی
[naṛawǝ́lay] (adj.m.) démoli.
10. نړونه
[naṛawǝ́na] (n.f.) démolition (f.); destruction (f.).
11. نړونګ
[naṛawáng] (n.m.) démolition (f.); destruction (f.).
12. نړوونکی
[naṛawǔnkay] (adj./n.m.) destructeur (m.).
13. نړيوال
[naṛәywãl] (adj.m.) international; mondial.
14. نړيوال وجهي صندوق
[naṛǝywālwaǰhísandúq] (n.m.) fond (m.) monétaire international.
15. نړيوالتوب
[naṛǝywāltób] (n.m.) mondialisme (m.); mondialisation (f.).
16. نړيواله بښنه
[naṛǝywālabaӽǝ́na] (n.f.) amnistie (f.) internationale.
17. نړيواله ټولنه
[naṛǝywālaṭolǝ́na] (n.f.) communauté (f.) internationale.
18. نړګ
[naṛág] (n.m.) ruine (f.).
19. نړۍ
[naṛᶕy] (n.f.) monde (m.).
20. نړېدل
[naṛedᶕl] (v.i.simple) être démoli; être détruit; s'écrouler.