Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نښا نښت نښل نښن نښه نښځ نښک نښې
[neӽāná] (n.f.) signe (m.); indication (f.); marque (f.); trace (f.).
3. نښاني
[neӽāní] (n.f.) marque (f.); indication (f.); adresse (f.).
4. نښت
[nǝӽǝ́t] (n.m.) collage (m.).
5. نښتر
[naӽtár] (n.m.) pin (m.).
6. نښتل
[neӽtᶕl] (v.i.simple) se coller; s'accrocher; se coincer.
7. نښتنه
[nӽatǝ́na] (n.f.) collage (m.); coincement (m.).
8. نښتنګ
[nӽatáng] (n.m.) collage (m.); coincement (m.).
9. نښته
[nәӽәtá] (n.f.) accrochage (m.).
10. نښتوب
[nӽatób] (n.m.) essorage (m.).
11. نښتون
[nӽatún] (n.m.) collage (m.).
12. نښتونکی
[nӽatúnkay] (adj.m.) collant; adhésif.
13. نښتی
[nx̣́ǝ́tay] (adj.m.) collé; coincé.
14. نښتېزل
[nəӽtezə́l] (v.t.simple) cf. نښتېځل.
15. نښتېځل
[naӽtejᶕl] (v.i.simple) essorer.
16. نښتېځلی
[naӽteǰǝ́lay] (adj.m.) essoré.
17. نښتېځنه
[naӽteǰǝ́na] (n.f.) essorage (m.).
18. نښتېځه
[nəӽtejə́] (n.m.) essorage (m.).
19. نښل ~
[nӽl ~] (rad.prés.) radical présent de نیښلول.
20. نښلول
[nәӽlawᶕl] (v.t.simple) coller; accrocher.