Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ه ه. ها هب هت هج هخ هد هذ هر هز هس هش هض هغ هف هل هم هن هو هى هي هټ هپ هځ هڅ هډ هړ هښ هک هګ هڼ هی هۍ هې
هست هسپ هسک هسګ هسې
[hastmánd] (adj.m.) riche.
3. هستمندي
[hastmandí] (n.f.) richesse (f.).
4. هسته
[hastá] (n.f.) noyau (m.).
5. هسته يي
[hastayí] (adj.m./f.) nucléaire.
6. هستول
[hastawǝ́l] (v.t.comp.) créer.
7. هستونه
[hástawǝ́na] (n.f.) création (f.).
8. هستوونکی
[hátawúnkay] (adj./n.m.) créateur (m.).
9. هستوي
[hastawí] (adj.m./f.) nucléaire.
10. هستوګن
[hastogán] (n.m.) résident (m.), habitant (m.).
11. هستوګنه
[hastogᶕna] (n.f.) résidence (f.).
12. هستوګنه کول
[hastogᶕnakawᶕl] (v.t.simple) résider.
13. هستوګنځي
[hastogǝnjáy] (n.m.) résidence (f.).
14. هستوګه
[hastóga] (n.f.) cf. هستوګنه.
15. هستي
[hastí] (n.f.) 1. existence (f.) 2. richesse (f.).
16. هستېدل
[hastedǝ́l] (v.i.simple) être créé.
17. هستېدنه
[hastedǝ́na] (n.f.) cf. هستېدنګ.
18. هستېدنګ
[hastedáng] (n.m.) fait (m.) d'être créé.