Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ه ه. ها هب هت هج هخ هد هذ هر هز هس هش هض هغ هف هل هم هن هو هى هي هټ هپ هځ هڅ هډ هړ هښ هک هګ هڼ هی هۍ هې
هېج هېد هېر هېل هېم هېن هېو هېپ هېځ هېڅ هېچ هېډ هېړ هېږ هېښ
[hertób] (n.m.) oubli (m.); omission (f.).
3. هېرتيا
[hertyã] (n.f.) oubli (m.); omission (f.).
4. هېرجن
[herǰán] (adj.m.) oublieux.
5. هېرندوکى
[herandúkay] (adj.m.) oublieux.
6. هېره
[herá] (n.f.) oubli (m.); omission (f.).
7. هېرو
[hero] (n.m.) héros (m.).
8. هېروالی
[herwãlay] (n.m.) oubli (m.); omission (f.).
9. هېروغلیف
[herǧlíf] (n.m.) hiéroglyphe (m.).
10. هېرول
[herawᶕl] (v.t.comp.) oublier; omettre.
11. هېرونه
[herawǝ́na] (n.f.) oubli (m.); omission (f.).
12. هېرونګ
[herawáng] (n.m.) oubli (m.); omission (f.).
13. هېرويين
[heroyín] (n.m.) héroïne (f.).
14. هېرۍ
[herǝ́y] (n.f.) dispute (f.); querelle (f.).
15. هېرېدل
[heredᶕl] (v.i.comp.) être oublié.
16. هېرېدنه
[heredǝ́na] (n.f.) oubli (m.), omission (f.).
17. هېرېدنګ
[heredáng] (n.m.) oubli (m.); omission (f.).
18. هېرېدونکى
[heredúnkay] (adj.m.) oubliable.