Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
و وا وب وت وث وج وح وخ ود ور وز وس وش وص وض وط وظ وع وغ وف وق ول وم ون وه وو وي وټ وپ وځ وڅ وچ وډ وړ وږ وژ وښ وک وګ وڼ وی وۍ وې
وت وتر وتل وتن وتو وتک وتګ وتی
2. وت
[wәt] (n.m.) passage (m.); défilé (m.); vallée (f.).
3. وتر
[watár] (n.m.) 1. tendon (m.) 2. hypoténuse (f.).
4. وتر
[watár] (n.m.) 1. tendon (m.) 2. hypoténuse (f.).
5. وتراوی
[watrāwáy] (n.m.) trouble (m.); révolte (f.).
6. وتراوی
[watrāwáy] (n.m.) trouble (m.); révolte (f.).
7. وتره
[wátra] (n.f.) terrain (m.) prêt à être labouré après l'irrigation (f.).
8. وتره
[wátra] (n.f.) terrain (m.) prêt à être labouré après l'irrigation (f.).
9. وتل
[watᶕl] (v.i.simple (irrég.)) sortir.
10. وتل
[watᶕl] (v.i.simple (irrég.)) sortir.
11. وتلى
[watᶕlay] (adj.m.) célèbre; renommé; réputé, fameux.
12. وتلى
[watᶕlay] (adj.m.) célèbre; renommé; réputé, fameux.
13. وتلی
[watǝ́lay] (adj.m.) sorti.
14. وتلی
[watǝ́lay] (adj.m.) sorti.
15. وتن
[watán] (n.m.) action (f.) de sortir.
16. وتن
[watán] (n.m.) action (f.) de sortir.
17. وتنه
[watᶕna] (n.f.) sortie (f.).
18. وتنه
[watᶕna] (n.f.) sortie (f.).
19. وتنګ
[watáng] (n.f.) action (f.) de sortir.
20. وتنګ
[watáng] (n.f.) action (f.) de sortir.