Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
و وا وب وت وث وج وح وخ ود ور وز وس وش وص وض وط وظ وع وغ وف وق ول وم ون وه وو وي وټ وپ وځ وڅ وچ وډ وړ وږ وژ وښ وک وګ وڼ وی وۍ وې
وجا وجب وجد وجه وجو وجي
selected terms: 30

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[wajāhát] (n.m.) 1. beauté (f.) 2. grandeur (f.) 3. popularité (f.).
[wajāhát] (n.m.) 1. beauté (f.) 2. grandeur (f.) 3. popularité (f.).
3. وجاړ
[wajãṛ] (adj.m.) détruit; démoli cf.ویجاړ .
4. وجاړ
[wajãṛ] (adj.m.) détruit; démoli cf.ویجاړ .
5. وجب
[wajáb] (n.m.) empan (m.).
6. وجب
[wajáb] (n.m.) empan (m.).
7. وجد
[waǰd] (n.m.) extase (f.).
8. وجد
[waǰd] (n.m.) extase (f.).
9. وجدان
[weǰdãn] (n.m.) conscience (f.); fort (m.) intérieur.
10. وجدان
[weǰdãn] (n.m.) conscience (f.); fort (m.) intérieur.
11. وجداني
[wejdāní] (adj.m./f.) relatif à la conscience.
12. وجداني
[wejdāní] (adj.m./f.) relatif à la conscience.
13. وجه
[wáǰa] (n.f.) 1. raison (f.); cause (f.) 2. manière (f.) 3. face (f.); aspect (m.).
14. وجه
[wáǰa] (n.f.) 1. raison (f.); cause (f.) 2. manière (f.) 3. face (f.); aspect (m.).
15. وجهي صندوق
[waǰhísandúq] (n.m.) fond (m.) monétaire.
16. وجهي صندوق
[waǰhísandúq] (n.m.) fond (m.) monétaire.
17. وجود
[woǰúd] (n.m.) 1. corps (m.) 2. existence (f.); présence (f.).
18. وجود
[woǰúd] (n.m.) 1. corps (m.) 2. existence (f.); présence (f.).
19. وجود لرل
[woǰúdlarǝ́l] (v.t.simple) exister.
20. وجود لرل
[woǰúdlarǝ́l] (v.t.simple) exister.