Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ټ ټا ټب ټخ ټر ټس ټغ ټل ټم ټن ټو ټي ټټ ټپ ټچ ټک ټګ ټی ټې
ټټ ټټا ټټخ ټټر ټټغ ټټن ټټه ټټو ټټک ټټی ټټۍ
[ṭaṭãr] (n.m.) chaudronnier (m.); rétameur
 (m.).
3. ټټاري
[ṭaṭārí] (n.f.) chaudronnerie (f.); métier (m.) d'étameur (m.).
4. ټټارې
[ṭiṭãre] (n.f.) clameur (f.).
5. ټټخه
[ṭaṭǝ́xā] (n.f.) poitrine (f.); coffre (m.); plastron (m.) (de chemise (f.)).
6. ټټر
[ṭaṭár] (n.m.) thorax (m.).
7. ټټر وهل
[ṭaṭárwahǝ́l] (v.t.) 1. défier 2. se porter volontaire / garant.
8. ټټری
[ṭaṭaráy] (adj./n.m.) 1. vaniteux 2. soutien-gorge (m.).
9. ټټرۍ
[ṭaṭarǝy] (n.f.) 1. gilet (m.) 2. soutien-gorge (m.).
10. ټټغه
[ṭaṭǝ́ǧa] (n.f.) pluvier (m.).
11. ټټنګ
[ṭaṭáng] (n.m.) désert (m.).
12. ټټنګه
[ṭəṭangá] (n.f.) pie-grièche (f.).
13. ټټه
[ṭə́ṭa] (n.f.) vantardise (f.).
14. ټټو
[ṭaṭú] (n.m.) cheval (m.) de trait; mauvais cheval (m.); poney (m.).
15. ټټوبه
[ṭaṭóba] (n.f.) blague (f.); plaisanterie (f.); raillerie (f.).
16. ټټوغی
[ṭaṭǔǧay] (n.m.) blague (f.); plaisanterie (f.); raillerie (f.).
17. ټټک
[ṭaṭák] (n.m.) béquille (f.).
18. ټټی
[ṭáṭay] (adj.m.) 1. vaniteux 2. indécent.
19. ټټۍ
[ṭaṭᶕy] (n.f.) latrines (f.pl.) , toilettes (f.pl.).