Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پل پل پلا پلت پلخ پلر پلز پلس پلغ پلم پلن پله پلو پلي پلټ پلپ پلڅ پلچ پلډ پلک پلګ پلی پلۍ پلې
selected terms: 29

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. پلو
[paláw] (n.m.) côté (m.); direction (f.). ◊ [рaláw] (n.m.) pilaf (m.). ◊ [рaláw] (n.m.) рan (m.) de châle (m.).
[palwãlay] (n.m.) pardon (m.); excuse (f.).
3. پلوان
[pālawãn] (n.m.) lutteur (m.) cf. پهلوان.
4. پلواړی
[рalwā́ṛay] (n.m.) rose (f.) blanche.
5. پلواښه
[palwāӽá] (n.f.) boutonnière (f.). ◊ [рalwāӽá] (n.f.) paumelle (f.).
6. پلواښی
[рalwãӽay] (n.m.) entrave (f.).
7. پلودل
[plodǝ́l] (v.t.simple) arpenter; mesurer.
8. پلور
[plor] (n.m.) vente (f.).
9. پلورتون
[plortún] (n.m.) marché (m.).
10. پلورل
[plorᶕl] (v.t.simple) vendre.
11. پلورل کېدل
[рlorǝkedǝ́l] (v.i.comp.) se vendre.
12. پلورلی
[plorǝ́lay] (adj.m.) vendu.
13. پلورنه
[plorǝ́na] (n.f.) vente (f.).
14. پلورنځی
[plorǝnjáy] (n.m.) magasin (m.), boutique (f.).
15. پلورونکی
[plorúnkay] (n.m.) marchand (m.).
16. پلوری
[plóray] (n.m.) marchand (m.).
17. پلوشه
[palwaša] (n.f.) rayon (m.).
18. پلول
[pәlawᶕl] (v.t.comp.) pardonner, faire preuve de munificence (f.). ◊ [рalawǝ́l] (v.t.simрle) castrer. ◊ [рǝlawǝ́l] (v.t.simрle) rembourrer. ◊ [рalawǝ́l] (v.t.comp.) More…
19. پلونه
[palawǝ́na] (n.f.) 1. pardon (m.); excuse (f.); munificence (f.) 2. castration (f.).
20. پلونډ
[palwánḍ] (adj.m.) corpulent; fort; gros; gras.