Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پل پل پلا پلت پلخ پلر پلز پلس پلغ پلم پلن پله پلو پلي پلټ پلپ پلڅ پلچ پلډ پلک پلګ پلی پلۍ پلې
[palít] (adj.m.) souillé; impur.
3. پليته
[palitá] (n.f.) 1. mèche (f.) 2. pile (f.).
4. پليتوالی
[рalíwãlay] (n.m.) saleté (f.); immondice (f.); souillure (f.).
5. پليتول
[рalitawǝ́l] (v.t.comp.) salir; souiller.
6. پليتونه
[palítawǝ́na] (n.f.) action (f.) de salir / de souiller.
7. پليتي
[рalití] (n.f.) souillure (f.); saleté (f.); crasse (f.), immondice (f.).
8. پليتېدل
[palitedǝ́l] (v.i.comp.) se salir; se souiller.
9. پليه
[playá] (adj./n.m.) 1. fantassin (m.) 2. piéton (m.).
10. پليپو
[рaliрó] (n.m.) premiers pas (m.pl.) d'un enfant.
11. پليګده
[рlɪgdá] (n.f.) étau (m.).