Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پن پنا پنب پنج پند پنر پنس پنو پني پنځ پنڅ پنچ پنډ پنګ
[рǝnjāwú] (adj./n.m.) créateur (m.).
3. پنځسويز
[рenjsawíz] (n.m.) billet (m.) de cinq cents.
4. پنځلس
[penjálas] (adj.num.) quinze.
5. پنځلس ورځنی
[penjə́lasvrajanáy] (adj./n.m.) bi-hebdomadaire (m.).
6. پنځلسم
[penjlasám] (adj./n.) quinzième.
7. پنځم
[penjám] (adj./n.) cinquième.
8. پنځه
[рǝ́nja] (n.f.) nature (f.); tempérament (m.); caractère (m.).
9. پنځه بنا
[pǝnǰabenã] (n.f.) cf. پنج بنا.
10. پنځوال
[panjwǝā́l] (adj./n.m.) naturaliste (m.).
11. پنځواله
[panjwãla] (n.f.) naturalisme (m.).
12. پنځوس
[pǝnjós] (adj.num.) cinquante.
13. پنځوس پولۍ
[panǰospūlǝ́y] (n.f.) pièce (f.) de cinquante centimes (m.pl.).
14. پنځوسم
[panjūsám] (adj./n.) cinquantième.
15. پنځوسی
[panjosáy] (n.m.) billet (m.) de cinquante.
16. پنځول
[panjawə́l] (v.t.simple) créer.
17. پنځولی
[panjawǝ́lay] (n.m.) créature (f.).
18. پنځون
[рanjún] (n.m.) naissance (f.); création (f.).
19. پنځونه
[рanjawǝ́na] (n.f.) création (f.).
20. پنځونګ
[panjawáng] (n.m.) création (f.).