Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پن پنا پنب پنج پند پنر پنس پنو پني پنځ پنڅ پنچ پنډ پنګ
selected terms: 34

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. پنډ
[pәnḍ] (adj.m.) 1. épais; gros 2. réuni; rassemblé. ◊ [рǝnḍ] (n.m.) silex (m.). ◊ [рanḍ] (n.m.) vulve (f.). ◊ [рanḍ] (n.m.) baluchon (m.).
[panḍãr] (n.m.) cf. بنډار.
3. پنډاره
[panḍārá] (n.f.) quête (f.).
4. پنډال
[panḍãl] (n.m.) lieu (m.) de réunion (f.).
5. پنډاو
[panḍãw] (n.m.) réunion (f.).
6. پنډاو چرګ
[pənḍãwčərg] (n.m.) coq (m.) de combat (m.).
7. پنډبکر
[panḍbakár] (n.m.) silex (m.).
8. پنډت
[panḍát] (n.m.) savant (m.) religieux (m.) indou.
9. پنډته
[panḍáta] (n.f.) blague (f.); plaisanterie (f.).
10. پنډتوب
[panḍtób] (n.m.) épaisseur (f.).
11. پنډغالی
[рǝnḍǧãlay] (n.m.) lieu (m.) où l'on réunit le bétail. ◊ [рenḍǧãlay] (n.m.) salle (f.) de réceрtion (f.).
12. پنډل
[рanḍál] (n.m.) 1. borne (f.); frontière (f.) 2. tranchée (f.) 3. amas (m.).
13. پنډه
[pánḍa] (n.f.) balle (f.); ballot (m.), balluchon (m.). ◊ [рǝnḍǝ́] (n.f.) motte (f.) de pisé (m.).
14. پنډو
[panḍǔ] (n.m.) foule (f.); remue-ménage (m.); rassemblement (m.).
15. پنډوالى
[pәnḍwãlay] (n.m.) épaisseur (f.).
16. پنډوره
[panḍūrá] (n.f.) réservoir (m.) de céréales (f.pl.).
17. پنډوس
[panḍós] (n.m.) boule (f.); ballon (m.).
18. پنډوسکه
[panḍóska] (n.f.) cf. پنډوس.
19. پنډوسکی
[panḍuóskay] (n.m.) cf. پنډوس.
20. پنډول
[pәnḍawᶕl] (v.t.comp.) 1. épaissir; grossir 2. réunir; rassembler.