Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پې پېب پېت پېج پېخ پېد پېر پېز پېس پېش پېغ پېل پېم پېن پېو پېي پېټ پېځ پېڅ پېچ پېړ پېږ پېژ پېښ پېک پېڼ
[per ~] (rad.prés.) radical présent de پېرودل.
3. پېر و پلور
[péroplór] (n.m.) achat (m.) et vente (f.), échanges (m.pl.) commerciaux.
4. پېراني
[perāní] (adj.m./f.) possédé par des génies (m.pl.).cf. پېریاني
5. پېرخته
[perxatá] (n.f.) lierre (m.) cf. پروتى.
6. پېرختونې
[perxatǔne] (n.f.) lierre (m.) cf. پروتى.
7. پېرزو
[perzó] (n.f.) sentiment (m.) de bienveillance (f.).
8. پېرزوينه
[perzoyᶕna] (n.f.) sentiment (m.) de bienveillance (f.) پېرزوينه.
9. پېرشونی
[peršonáy] (n.f.) raie (f.) (cheveux (m.pl.)).
10. پېرل
[рerǝ́l] (v.t.simрle) acheter. ◊ [рerǝ́l] (v.t.simle.) enfiler. ◊ [рerǝ́l] (v.t.simple) tricoter, tresser.
11. پېرمخی
[permáxay] (adj.m.) beau; joli.
12. پېرنه
[perǝ́na] (n.f.) achat (m.). ◊ [рerǝ́na] (n.f.) tricotage (m.); enfilage (m.).
13. پېرنګ
[peráng] (n.m.) Grande-Bretagne (f.).
14. پېرنګی
[рerangáy] (n.m.) européen (m.); Anglais (m.).
15. پېره
[perá] (n.f.) tour (m.). ◊ [рerá] (n.f.) jonglerie (f.).
16. پېره والا
[perawālã] (adj.m.) en faction (f.).
17. پېرو
[peró] (n.m.) Pérou (m.). ◊ [рeró] (n.m.) dinde (f.).
18. پېروان
[perwãn] (n.m.) placenta (m.) cf. پرېوان.
19. پېروتیې
[perwǝ́tye] (n.f.pl.) lierre (m.) cf. پروتى.
20. پېرود
[perówd] (n.m.) achat (m.).