Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پې پېب پېت پېج پېخ پېد پېر پېز پېس پېش پېغ پېل پېم پېن پېو پېي پېټ پېځ پېڅ پېچ پېړ پېږ پېژ پېښ پېک پېڼ
[pecǝ́l] (v.t.simple) patienter; endurer; tolérer.
3. پېڅنه
[pecǝ́na] (n.f.) 1. patience (f.) 2. endurance (f.) 3. tolérance (f.).
4. پېڅه
[pecá] (n.f.) 1. destin (m.), sort (m.) 2. patience (f.); tolérance (f.).
5. پېڅو
[рecú] (adj.m.) 1. patient 2. endurant.
6. پېڅول
[pecawál] (n.m.) natte (f.) en poils (m.pl.) de chèvre (f.).
7. پېڅوولی
[рecowǝ́lay] (n.m.) enveloppe (f.); colis (m.).
8. پېڅيالي
[pecyāláy] (adj.m.) patient; tolérant; endurant.
9. پېڅی
[рécay] (n.m.) patience (f.); endurance (f.).