Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پې پېب پېت پېج پېخ پېد پېر پېز پېس پېش پېغ پېل پېم پېن پېو پېي پېټ پېځ پېڅ پېچ پېړ پېږ پېژ پېښ پېک پېڼ
selected terms: 21

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. پېچ
[peč] (n.m.) vis (f.). ◊ [peč] (n.m.) dysenterie (f.). ◊ [рeč] (n.m.) torsion (f.).
[pečmǝ́xay] (adj.m.) beau; joli.
3. پېچاوول
[рečāwawǝ́l] (v.t.simple) purifier; nettoyer.
4. پېچتاو
[pečtãw] (n.m.) tournevis (m.).
5. پېچش
[pečǝ́š] (n.m.) dysenterie (f.).
6. پېچل
[pečᶕl] (v.t.simple) envelopper.
7. پېچلى
[pečᶕlay] (adj.m.) 1. compliqué; difficile 2. enveloppé.
8. پېچموزې
[pečmozé] (n.f.pl.) blagues (f.pl.); plaisanterie (f.); badinage (m.).
9. پېچمی
[рečǝmay] (n.m.) devinette (f.); mystère (m.).
10. پېچمې
[pečmé] (n.f.) cf. پېچموزې.
11. پېچواړۍ
[pečwāṛáy] (n.f.) entraves (f.pl.).
12. پېچوتاب
[pečotãb] (n.m.) boucle (f.); méandre (m.); courbe (f.); sinuosité (f.).
13. پېچوخم
[pečoxám] (adj./n.m.) sinueux; sinuosité (f.).
14. پېچول
[pečawə́l] (v.t.comp.) 1. visser 2. envelopper.
15. پېچومه
[pečúma] (n.f.) cf. پېچومی.
16. پېچومى
[pečúmay] (n.m.) pente (f.); côte (f.).
17. پېچيدګي
[pečidágí] (n.f.) complexité (f.).
18. پېچکاري
[pečkārí] (n.f.) piqûre (f.); injection (f.); seringue (f.).
19. پېچکاري لګول
[рeckārílagawǝ́l] (v.t.simple) injecter.
20. پېچکش
[pečkáš] (n.m.) cf. پېچکښ.